Tinus Snyders op pad met Mooi Utrecht

Tinus Snyders, architect, studeerde aan de TU Delft, werkte als inhoudelijk coördinator van het ontwerpatelier De Ecologische Stad aan de TU Delft, en onze plaatsgenoot is nu de lijsttrekker van een nieuwe politieke partij in de provincie Utrecht, Mooi Utrecht. Mooi Utrecht is opgestart door een aantal voormalige wethouders zoals Harry Witte uit Soest, Jaap Bood uit Eemnes en initiatiefnemer Tinus Snyders vanuit Baarn. Een toenemende zorg van velen voor de verpaupering en verdere verstening van het landschap deden hen en anderen besluiten zoals de architect ing. Gerard Beuken ook van de Lijst Tinus Snyders, een provinciale partij te steunen. Reden voor een interview.

Tinus je bent getrouwd met Tineke de Boer, zij heeft Studio Creatuur (een galerie en cursusruimte) boven de Wereldwinkel in de Laanstraat op nummer 106A waar Mooi Utrecht, net als andere partijen als Hart voor Baarn en de Lijst Tinus Snyders hun levenslicht zagen. Je woonde lange tijd in Delft, nu in Baarn, waar je geboren werd. Kun je uitleggen waarom deze stap nu weer in de politiek door jou gedaan wordt? Je noemde een déja vu gevoel dat zich hier hetzelfde dreigt te voltrekken als in de zuidwesthoek van de Randstad.

‘Ik ben in 2002 in de politiek gestapt met een pleidooi om op dorpse schaal te bouwen, aan te sluiten bij de kwaliteit die Baarn heeft. Immers Baarn is nog redelijk gaaf. Dat was ook de reden dat ik hier weer ging wonen. Als wethouder draaide ik met de raad bouwmogelijkheden terug zoals in het Prins Hendrikpark, Villa Pera werd anders of neem hoe Louise State landde. Je moet in het beginstadium randvoorwaarden vastleggen, waarna je in overleg als gemeente of provincie in overleg met de omgeving, de inwoners en bestuur, de uiteindelijke plannen maakt. De Brink is en was zo’n project, ook de Oosterhei. Bewoners willen meer grip hebben op hun woonomgeving, dat was in 2002 zo en in 2007 speelt dat nog steeds. Bewoners lopen ook vandaag weer in Baarn te hoop tegen ad hoc planning zoals nieuwbouw bij de Sonneveltflats en sloop in de Oosterhei 31 januari en 7 februari jongsleden. Ik probeerde als wethouder dossiers als zorg en daaraan gekoppeld het in beeld brengen van ruimtelijke mogelijkheden, constructief aan te pakken. Zette van alles op de rit dat echter vroegtijdig werd afgekapt.

Logisch vervolg
Ik heette als wethouder te creatief. Toen het weer verkiezingstijd was voor de gemeenteraad, wou ik toch de kiezer vragen of zij vonden dat ik in de raad zou moeten meepraten over deze kwesties en veel meer. Mijn zorg wordt vandaag bewaarheid. Mooi Utrecht in 2007 is een logisch vervolg. De VVD - nu weer op RO aan het roer - beloofde van alles als het om het dorpse karakter gaat maar doet het tegenovergestelde. Ook in Baarn dreigt bij de Zandheuvelweg verpaupering en verstening van het landschap zoals ook in het reclamefilmpje van Mooi Utrecht ieder uur op RTV Utrecht is te zien:


Het te bebouwen landschap en de boerderij aan de Zandheuvelweg in Baarn


Wanneer eenpitters als de LTS komen met alternatieven staan net als vroeger toen burgers inspraak wilden hebben, de gevestigde partijen die het college vormen daar met de rug naar toe. De 5 LTS-amendementen om het verkeer over de Zandheuvelweg te bundelen langs de A1 en A27 en het zogenaamde slagenlandschap bij Groeneveld te behouden en te versterken tot over de Zandheuvelweg heen - nu echt aandacht te hebben voor het cultureel erfgoed ook in landschappelijke zin en te komen tot nieuwbouw die past in de omgeving - werden door alle kleine partijen onderschreven. Maar we zitten er voor hen voor spek en bonen bij was de reactie van Kees Koudstaal van de BOP na die vergadering. Niks ervan dat de PvdA, VVD en het CDA in de provincie Utrecht gaan pleiten voor regie zoals het bundelen van asfalt langs de A1 en A27, ook als zij het zelfs met ons eens zijn. Ik was als wethouder eruit met Jaap Bood toen wethouder in Eemnes die ook op de lijst staat van Mooi Utrecht. Maakte omgekeerde integratie van de zorginstellingen als wethouder mogelijk zodat het werd opgenomen in het Streekplan. Maar onder zeer strenge sturende randvoorwaarden en die worden met voeten getreden.

Regie voeren
Ook Harry Witte oud-wethouder uit Soest van Gemeentebelangen Groen Soest nummer 2 op de lijst, vindt dat de provincie bij bovengemeentelijke belangen regie moet voeren en doen wat ze zeggen. Maar het gebeurt niet, plaatselijke afdelingen van landelijke partijen zetten niet de gedeputeerden en statenleden van hun partij voor het blok. Dat was de stoot om met ons drieën vanaf 2 januari als initiatiefnemers lokale partijen in de hele provincie Utrecht aan te schrijven met 10 punten die ze zouden moeten onderschrijven om vanuit zorg die velen delen het tij te keren. Er kwam brede steun. Wij willen deze verkiezingen in het teken voor zorg in de meest brede zin, ook voor het landschap plaatsen, geen kwantiteit maar kwaliteit. Waren jaren de verkiezingen voor de provincie erg tam. Nu valt er wel iets te kiezen zoals op onze website www.mooi-utrecht.nl is vast te stellen. Kleinschaligheid, geen verdere grootschalige verstedelijking bij de steden zoals Utrecht, Woerden of Amersfoort. Maatwerk ook als het om de randen van dorpen gaat. Baarn is ook zo’n voorbeeld.

Opstomen
Doe wat je zegt als provincie. We willen andere concepten dan de compacte stad, opstomen naar een Randstadprovincie met een grootstedelijke stedenrand die ook Ronde Venen, Harmelen en Woerden opslokt met het steeds kleinere groene hart als central park in het midden, even niet. Ophouden met alles volplempen in en rondom de stad. Het werkt ten eerste niet, het draagvlak is er niet, ieder loopt ertegen te hoop zoals ook in de stad Utrecht. Maatwerk en een open aanpak creëert wel draagvlak, het de mensen uitleggen. Waar echt kwaliteit is moet je geen bebouwing willen. Bouw voor de bevolking van de provincie is dan ook ons uitgangspunt, niet ieder kan hier komen wonen. Het zou de aantrekkelijkheid van het Utrechtse landschappelijke karakter vernietigen. Onze insteek is dat er creativiteit komt, ook als het gaat om nu eindelijk eens uitplaatsen van bedrijven naar de randen en het scheppen van woningen in steden en dorpen. De provincie kan dat aanjagen. Grote welvaart en bedrijvigheid is hier, omdat mensen hier graag wonen. Alles volbouwen is de kip met de gouden eieren slachten, zoals in de zuidwesthoek van de Randstad bij Rotterdam en Den Haag gebeurt. Een verkeersinfart, bouwen, bouwen, bouwen zonder na te denken over infrastructuur is het paard achter de wagen. Migratie saldo nul betekent dat niet ieder in de provincie Utrecht moet willen en kunnen wonen en werken.

Spannend
Het zal erom gaan spannen. Het rijk wil naar een Randstadprovincie, het nieuwe kabinet heeft het als agenda. Utrecht als provincie gaat als het aan hen ligt opgeheven worden. Wij willen juist decentraliseren als het gaat om besluitvorming, maar wel betere samenwerking. Nu vechten de provincie en bestuurslichamen als het bestuurslichaam regio Utrecht, de BRU elkaar de tent uit. Het zijn tegengestelde ontwikkelingsrichtingen, daar komt het uit voort. Botsende visies, wil je stad maken of.. groter, grootst of.. Vanonderop verzetten wij ons straks in de staten tegen wat met een Leidsche Rijn en Vathorst begon, grootstedelijke expansie aangestuurd door het rijk. De provincie moet een eigen geluid laten horen. PvdA en VVD lijken volop op stoom door te willen met wat niet werkt. Het CDA in de provincie lijkt nu even te aarzelen, maar hoe gaat dat na de verkiezingen? Mooi Utrecht stemmen is weten wat je krijgt. Wij willen investeren in de stad, in dorpen, daar de problemen oplossen in plaats van het geld naar alsmaar nieuwe woonwijken aan de randen. Men verwacht dat er een tijd komt dat er krimp zal komen, is dan nu alles volbouwen wijsheid?

Lokale partijen
Normaal hoort de kiezer van de lokale partij niets, zeggen we in de folder die ook in Baarn bezorgd gaat worden. Dat is deze keer dus anders! Lokale partijen overal in de provincie slaan de handen ineen, we laten het niet zomaar gebeuren. Verzetten ons tegen het versmallen van de provinciale verkiezingen tot discussies van wie steunt straks het nieuwe kabinet in de Eerste Kamer. Wij zullen van onderwerp tot onderwerp daar ons standpunt bepalen, behorend tot geen enkel blok, samenwerkend met andere lokale provinciale partijen - als we daar kandidaten instemmen. Een groot aantal mensen uit lokale partijen hebben zich gebundeld vanuit zorg voor wat hen lief is en wat hen boven het hoofd hangt. We willen creativiteit aanjagen daar waar het nodig is en nee zeggen waar dingen echt de boel verpesten. De kandidaten vormen ook een platform voor partijen waarvan kandidaten niet op de lijst staan maar wel de uitgangspunten onderschrijven. We willen een provincie die niet ad hoc een aantal plaatsen gaat aanwijzen waar nog eens 65 000 woningen gebouwd gaan worden, met bedrijventerreinen bovenop de 55 000 die er straks al bij Vathorst en Leidsche Rijn bijvoorbeeld tot 2030 komen. Nu wordt het Ronde Venen onder Amsterdam, Harmelen en noem nog maar wat plaatsen op, die gigantische verstedelijking over zich dreigen te krijgen. Amersfoort aan Bunschoten vast? Ook hier bij Baarn en Eemnes in de oksel tegen het knooppunt Eemnes zoals al gemeld, dreigt het aan Baarnse zijde mis te gaan. Wij willen de kwaliteit voor ons en toekomstige generaties behouden, behoud het landschap. Bouwen kan ook met behoud van kwaliteit lieten we in alternatieve voorstellen daarvoor zien. Net zoals nota’s windmolens verordonneerden en vervolgens, ieder liep te hoop, nu maatwerk. Daar gaan wij voor. Er kan wel iets maar het moet passen. In plaats van top down te werken moet er regie en creativiteit van onderop komen en opgepakt worden in de provincie als bestuurslaag tussen het landelijke en gemeenten. Daar waar gemeenten dat niet leveren pilot projecten opstarten. In Mooi Utrecht zitten allemaal mensen die in hun plaats de eigen politieke toko runnen, volop politieke ervaring hebben, mensen met volop talent om te besturen, kennis van zaken, zorg. Bewoners willen meer grip krijgen ook als het om bovengemeentelijke zaken gaat, Mooi Utrecht wil dat op provinciaal niveau vorm geven. Stem lokaal, stem voor een mooier Utrecht.’

Terug