PlannenDossiers 2014
2010 Samenvatting van de partijplannen

Behoud en versterk het unieke karakter van Baarn. Koester de cultuurhistorische kwaliteit.
 • De LTS heeft van 2007 tot 2010 met succes door zich ook op provinciaal niveau zich te organiseren, de plannen van een weg door het erf van de boerderij aan de Zandheuvelweg geblokkeerd. Wat was onze oplossing? Bundelen van asfalt langs oud Eemnesserweg. De weg omgeleid vanwege de ruimtelijk fuserende zorginstellingen. Het plan dat er nu ligt is nog steeds een aanslag en detoneert. Wat de LTS al jaren bepleit kan als de kiezer het wil in de nieuwe periode.
 • Ook het Wellnesscentrum daar niet midden in het slagenlandschap, is inmiddels gelukt. Zo kan het mooi blijven. In het centrum van Baarn spelen ook steeds weer foute plannen tot en met annexatieplekken van uitbreiders. Neem waar ooit 3 villa’s stonden AH aan de Eemnesserweg tegen het centrum aan en nu met daarnaast het volgende slachtoffer.
 • Albert Hein wil zijn parkeer terrein uitbreiden tot pal naast de gerestaureerde villa Vijverhof waarbij de vijver (vroeger een bron) wordt geofferd. De tuin bij een villa offeren detoneert opnieuw Baarn. Dit is trentbreuk t.a.v. van wat aan de overkant is gebeurd onder leiding van toenmalige wethouder Snyders met Villa Pera.. volledig herstel. Ook moeten we nu niet weer vierhoog appartementen gaan bouwen aan het ook met veel sloop aangepakte Laanstraatparkeerterrein. Bereikbaarheid is gewenst maar steeds meer blik op straat niet.
 • Ondergrondse parkeer garages verspreid over het dorp moeten er komen indien uitbreiding capaciteit noodzakelijk, de actors zoals supermarkten zelf verantwoordelijk acht de LTS de oplossing. Handhaaf zo lang mogelijk onbetaald parkeren.
 • Bouw de kwaliteit van het dorpse en landschappelijke en ook de buitenplaatsen uit in en buiten het dorp. Neem Cantonspark, restaureer oude structuren indien mogelijk zoals ook bij Buitenzorg tussen Groeneveld en Soestdijk in. Hou ook de dorpse toon van de Nieuwe Oosterhei op orde.


  Bescherm het dorpse karakter, stop met de verstedelijking ook in het buitengebied.
 • Ruimtelijke ordening als instrument om de kwaliteit van Baarn te verhogen in landschappelijke en dorpse zin, maar ook middel voor sociaal beleid. Zorginstellingen omgekeerde integratie maar niet in een compacte stadswijk. Oosterhei geen oor aannaaien door misplaatste galerijen. Zo ontstaat gettovorming in de wijk door verkeerde bebouwing.
 • Maak strategische keuzes. Asfaltering Lage Vuursche (rondweg) niet doen, andere locatie van het nu bij de A1 geplande Wellness centrum. Koester de poorten van Baarn. Versterk het Bosbad Lage Vuursche.. en dat zou met een Wellness centre combinatie een kostendrager kunnen krijgen. Het ligt voor de hand dat je een Wellness centrum plaatst in een rustige omgeving. Is een combinatie mogelijk met andere voorzieningen, niet alleen het Bosbad Lage Vuursche? Wellness Centre, kosten drager veel breder dan het Bosbad.

  Versterk het centrum met cultuur voor jong en oud, theater, restaurant en café.
 • Culturele route Baarn zou dwars op de Laanstraat kunnen ter hoogte van de oude Flora bioscoop en voormalige garage Kooij. Versterk het winkel centrum met culturele of maatschappelijke functies zoals ook het Poorthuis naar het centrum.
 • Middenstand Laanstraat moet aantrekkelijk en levensvatbaar blijven door bredere activiteiten te organiseren.
 • Laat de C1000 waar die is, en ga die dus niet bundelen met de Aldi en de AH aan de Eemnesserweg. Verkeersproblemen rondom, als de plannen van CDA, PvdA en VVD doorgaan, 3 supermarkten zoals daar boven op elkaar gepland, is onaanvaardbaar. Houdt de supermarkten gespreid. De C1000 zorgt voor een goede inloop in de Laanstraat. Een supermarkt in de buurt is de oplossing om mensen niet voor alles de auto in te laten duiken.
 • De Brink autovrij zal voorts serieus overwogen moeten worden om het sluipverkeer uit te bannen. Eenrichtingsverkeer mag wat de LTS betreft worden onderzocht, en daarmee komen we op het volgende punt:


  Sluipverkeer hoort niet in Baarn en de Lage Vuursche. Scholen aan verkeersluwe routes.
 • Verplaats de scholen aan de Kerkstraat en Dalweg vanwege het verkeer. De NBS niet op de locatie Waldheim.


  Gezondheidszorg op peil houden, huisartsenpost.
 • Baarn moet weer een huisartsenpost krijgen. Tijdens een medische noodgeval, moeten mensen in Baarn direct terecht kunnen.


  Stop heiloze plannen goedgekeurd door VVD, PvdA en CDA zoals Nieuwe Oasterhei, Laanstraatparkeerterrein, Noordschil en Drakenburgergracht. Geen Lastenverzwaring en geldverslindende projecten.
 • Baarn heeft een strop om de nek met de plannen die nu op het Laanstraatparkeerterrein en de Noordschil opgetuigd zijn. Alleen de kiezer kan het juridisch nog tegen houden. Vervolgens moet er doorgepakt worden. De LTS heeft de plannen.
 • Nieuwe Oosterhei, geen getto vorming in de wijk door verkeerde bebouwing. Kom ook daar met dorp passende plannen. De huidige plannen moeten van tafel.
 • Laanstraatparkeerterrein is in huidige planvorming een aanslag op het centrum, 115 appartementen zijn desastreus voor de dorpse toon.. maak woningen met tuinen, versterk wat in Baarn de kwaliteit maakt. Tuinen en geen supermarkten als plint onder schijnkleinschalige appartementgebouwen. Sociale cohesie krijg je met gezinnen erbij.
 • Plannen Noordschil, stoppen zoals het er nu ligt. CDA, PVDA en VVD claimen dat het allemaal rond is met de plannen rond om de Noordschil. Is dat wel zo? Ook via de provincie of zelfs het rijk en Europa is van alles tegen te houden. Geen gelopen race. Komt tot gezond verstand. De LTS vindt dit roekeloos ondernemen. Bestaat woongenot op 40 meter afstand van een van de drukste verkeersaders van Nederland wel? Dit is letterlijk zoals ook bij de zorginstellingen straks waar men wil verdichten boven op de A27 in de achter tuin. Hoe kan het toch zijn dat er geen school mag worden gebouwd vanwege de fijnstof, maar wel huizen voor families met kinderen. De A27 wordt in de nabije toekomst mogelijk zelfs 10-baans, Volgens de huidige trend zal ook een 8-baans A1 dicht slippen met verkeer. Hoe zit het dan met de fijnstof? De LTS wil de burgers beschermen tegen zulke roekeloze plannen. Men moet zich toch echt gaan afvragen of het bouwen van een woonwijk op een steen worp afstand van een van de drukste snelwegen van Nederland verantwoord beleid is, of op hol geslagen politieke ondernemerschap, die het volk niet dient. Deze huizen worden ten kosten van Baarn gebouwd, en niet ten baten van de toekomstige inwoners. De Baarnse kwaliteit wordt ermee gedeklasseerd.. het is voor heel Baarn als het om deklassering van de onroerendgoedprijzen gaat. Gebruik de Noordschil voor uitplaatsen van bedrijven en Baarn versterkende werkgelegenheid. Zo kan in de kern woningen gebouwd worden op vrijkomende bedrijfslocaties.


  In stand houden van sport en cultuur.
 • Baarn krijgt weer net als in 2002 een zware ronde van bezuinigingen. Traditioneel halen de -ISme-partijen de kaasschaaf flink over culturele en sportieve voorzieningen. Het wordt gezien als een overbodige luxe, waar burgers minder of zonder kunnen in zware tijden. Het verenigingsgevoel en de daaruit vloeiende saamhorigheid is dan van ondergeschikt belang. De LTS heeft in de bezuinigingsronde van 2002 bewezen dat het ook anders kan. Toen wist Snyders, wethouder van cultuur en sport te voorkomen dat de boel wat de Trits en het Sportpark betreft, voor een EURO verpatst werd aan ondernemers die het wel even zouden doen. De clubs zelf moeten aan de bak. Kom tot een exploitatiestichting.
 • De huidige sportvelden moeten bekeken worden maar ook mogelijkheden elders zoals een tartanbaan bij het Baarnsch Lyceum.
 • Sport enquête is door de LTS in die richting ingevuld. De LTS is tegen lastenverzwaring, ook betaald parkeren mag niet ingevoerd worden om de gemeente kas te spekken. Verhogen OZB, nee creatief bezuinigen niet alles kappen, zet het in de tijd.


  STEM VOOR LTS-BAARN, ZORG DAT ER EEN ANDER BESTUUR KOMT, WIJ DOEN HET.
 • De gemeente moet strijden voor onze voorzieningen. Juist in zware tijden. Niet door de burger op hogere kosten te jagen, maar door dienend politiek ondernemerschap. De combinatie van commercieel en dienend kunnen kostendragers creëren waardoor onze voorzieningen niet alleen behouden blijven maar zelfs blijven floreren en nieuwe mogelijkheden kunnen krijgen. Dit versterkt niet alleen de economie van het dorp, maar ook het leefgenot. Er moet een einde komen aan de praktijken van de CDA, VVD en de PvdA die alleen oog hebben voor het doorvoeren van landelijk beleid, zonder maatwerk te leveren.
 • In Baarn is heel veel gesloopt, nu trendbreuk door te durven bewegen, Baarn kan beter. Trendbreuk is noodzakelijk. Zoveel zijn we al kwijtgeraakt.
  2006: Samenvatting van de partijplannen

  Baarn is fantastisch:
  het wonen in onze gemeente moet een genot zijn, en voor zover dat nog niet het geval is, zal de LTS alles in het werk stellen om dit waar te maken. Wij willen het unieke, dorpse en landschappelijke karakter van Baarn in een eigentijdse vorm in stand houden en versterken.

  Ruimtelijke Ordening: de gemeente dient voor de plekken die aandacht behoeven een realistische totaalvisie te ontwikkelen die richtinggevend is voor de toekomst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: Brink/Centrum, Oosterhei, Noordschil en het gebied rond de Zandheuvelweg. De LTS koestert het landschappelijke en groene karakter van Baarn.

  Cultuur en Sport: de LTS maakt zich sterk voor ondersteuning en uitbreiding van cultuur- en sportactiviteiten in Baarn en heeft een open oor en oog voor wat er speelt op dit gebied. De LTS stimuleert initiatieven en samenwerkingsverbanden van instellingen en verenigingen. De LTS wil aandacht voor de plaats van jongeren hierin. Versterking en instandhouding van accommodatie is gewenst.


  Vernieuwing:
  vernieuwing en innovatie zijn absolute voorwaarden om verbetering in onze samenleving te bewerkstelligen; verstarde standpunten die de voortgang tegenhouden zal de LTS ter discussie stellen.

  Huisvesting: de LTS wil betaalbaar wonen voor zowel starters als ouderen stimuleren; hierbij worden keuzes gemaakt, zodat ons dorp aantrekkelijk is voor iedereen.

  Middenstand en horeca: de LTS wil dat Baarn aantrekkelijk blijft voor de middenstand en horeca met behoud van het typische karakter van verscheidenheid en kleinschaligheid. De LTS staat positief tegenover impulsen aan de levendigheid en de economische versterking van het Baarnse centrum.

  Gehandicapten: projecten worden mede beoordeeld op integratie en werkgelegenheid die zij voor gehandicapten opleveren.

  Innovatie: de LTS wil dat Baarn aantrek-kelijker wordt voor startende ondernemingen door het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot accommodatie - passend in het landschappelijk karakter - en trajectbegeleiding, één loket voor informatie, vergunningen en sociaal ondernemen.

  Verkeer: Baarn komt het best tot zijn recht als de kern van het dorp verkeersluw is. Goede bereikbaarheid mag de charme van het dorp niet aantasten.


  De gemeente is er voor ons:
  de gemeente Baarn dient de belangen van haar bewoners voorop te stellen. De gemeentelijke organisatie is er voor de Baarnse bevolking en niet omgekeerd. De LTS gaat drastische, bestuurlijke veranderingen niet uit de weg.

  Ambtenaren: de gemeentelijke manage-mentlagen dienen op hun effectiviteit beoordeeld te worden en waar nodig moeten verbeteringen worden aangebracht. De gemeentelijke regelgeving dient waar mogelijk tot het minimum teruggebracht te worden.

  Nieuwe democratie: kritisch en constructief zal de opstelling van de LTS in de raad zijn. Door open en eerlijk te communiceren willen wij de aantrekkelijkheid van de politiek bevorderen. De LTS betrekt Baarnaars die verstand van zaken hebben als raadgevers bij zijn besluitvorming. Vandaar dat uit alle geledingen mensen op de kandidatenlijst staan.


  Sociale verantwoordelijkheid:
  de LTS maakt geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen, maar zal bij keuzes de belangen van sociaal en economisch zwakkeren in onze samenleving extra zwaar laten wegen. Ruimtelijke ordening wordt ingezet als instrument voor sociaal beleid.

  Toegankelijkheid van voorzieningen: de LTS beseft dat met de bezuinigingen op de subsidies voor cultuur en sport er nieuwe wegen ingeslagen moeten worden om de voorzieningen voor allen in stand te houden. Samenwerking met in Baarn aanwezige instellingen en ondernemingen biedt goede kansen.

  Onze woonomgeving: de LTS hecht aan de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de burger. Veranderingen kunnen alleen in samenspraak met degenen die het aangaat.


  Creativiteit en inspiratie:
  de LTS streeft naar nieuwe oplossingen, die partijpolitieke blokkades wegnemen, daarbij geïnspireerd door wat de mensen in Baarn werkelijk verbindt en aanspreekt.

  Optimisme en vertrouwen: De LTS staat open voor creativiteit en inspiratie van burgers.


  Het resultaat telt:
  de daad bij het woord voegen, dat is ons credo. Tegenstellingen en belangenbehartiging moeten ondergeschikt zijn aan het welzijn van de bewoners van Baarn.

  De LTS zal zaken, die al lange tijd spelen, slagvaardig oppakken en verderbrengen. Wij gaan met elan aan de slag. Wij zijn er klaar voor. Stem op LTS lijst 8.

  Wilt u meedenken of lid worden..U kan kennis met ons maken tijdens de inloopavonden Laanstraat 106 A, vrijdag 17, 24 februari en 3 en 10 maart van 17.00 tot 20.00.

  De LTS in actie! Klik hier om een foto reportage te zien van het campagnevoeren.

  Terug